ماه: آگوست 2021

By haminp

جامو و کشمیر: بودجه آموزش و پرورش در سماگرا برای کمک به تجهیزات مربوط به آموزش و پرورش برای کودکان دارای معلولیت تامین می شود

[ad_1] {“_id”: “612e08a6f472be05627a54fe”، “slug”: “jammu-and-kashmir-samagra-education-finance-will-help-for-the-the-related-related-equipment-to-the-the-invalid-children” ، “type”: “history” ، “status”: “انتشار” ، “title_hn”: ” u091c u092e u094d u092e u0942- u0915…