ماه: جولای 2021

By haminp

تغییر: دادگاه عالی جامو و کشمیر نام جدیدی به خود گرفت ، اکنون دادگاه عالی جامو و کشمیر و لاداخ نامیده می شود

[ad_1] {“_id”: “60f318bd05001b4aab4b16ca”، “slug”: “change-jammu-and-kashmir-high-Court-get-a-new-name-now-it-will-be-jammu-and-kashmir- and-ladakh-high دادگاه “،” نوع “:” داستان “،” وضعیت “:” انتشار “،” عنوان_ن “:” u092c u0926…