ماه: جولای 2021

By haminp

فاروق: پی ام گفته بود با فاصله دهلی ، فاصله قلب پاک می شود ، هیچ تلاشی در سطح زمین انجام نمی شود ، هیچ تلاشی انجام نمی شود

[ad_1] {“_id”: “60fd9e60fc6fbb36240bb9be” ، “slug”: “farooq-pm-had-said-that-with-the-distance-of-dehhi-the-the-the-heart-will-be-be-deleted-no -trud-is-being-made-on-the-ground-level “،” type “:” story “،” status “:” published “،” title_hn “:” u092b u093e…