ماه: ژوئن 2021

By haminp

لاداخ: تمرین هیئت مدیره جداگانه مدرسه در قلمرو اتحادیه آغاز شد ، تیم CBSE با تور به لاداخ رسید

[ad_1] {“_id”: “60d8914a4da62143204ad2c9″، “slug”: “لاداخ-تمرین-در-هیئت-آموزش-مدرسه-جداگانه-شروع-در-اتحادیه-قلمرو-تیم-CBS-به-لاداخ-در-تور” ، “type”: “history” ، “status”: “انتشار” ، “عنوان_ن”: ” u0932 u0926 u094d u0926 =” =…