ژوئن 3, 2021 By haminp 0

جامو: سال گذشته کرونا حمایت سالمندی را به دست آورد و هنوز نگران آینده بی گناهان است

[ad_1]

کرونا پسر مردی را که در دیالاچاک ، هیراگاناگار زندگی می کرد ، گرفت. انگار دنیا برای آنها تمام شده بود. پسر سال گذشته به دلیل تاج درگذشت اما هنوز اشک والدین خشک نشده است.

[ad_2]